top of page

PERSONUPPGIFTER GDPR

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss på Strong Body and Mind att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. 


Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik av våra tjänster. 

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett Dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. 

Här beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter om dig utifrån uppgifter som du själv lämnat t ex via personlig kontakt, telefon, mail eller hemsida.

Detta i samband med att du genomför ett köp, kontaktar oss, vid medlemsundersökningar eller vid din användning av våra tjänster.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR

De uppgifter vi har om dig är namn, mail, adress och telefonnummer. Uppgifterna har vi för att kunna skicka ut information om kurser, skicka ut fakturor och göra mailutskick med information och erbjudande avseende vår verksamhet. Om du vill utnyttja ditt friskvårdsbidrag från din arbetsgivare behöver vi i vissa fall ditt personnummer.


MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED

Vi delar i förekommande fall information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan.

 • Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Strong Body and Mind t.ex. för att hantera mailutskick, ekonomisystem för att kunna skicka ut fakturor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

 • Betaltjänstleverantörer

För att administrera betalningar via webbplatsen & i träningsstudiorna använder vi oss av betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter.

Vi har följande betalsätt:  Paypal, IZettle, Swish samt betalning via bankgironummer.

 • Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. för dig som vill utnyttja friskvårdsbidrag från arbetsgivare.  Vi är anslutna till Actiway och Wellnet.

 • Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser

 • Domstol, motparter etc.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

 • Potentiella köpare och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen


DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

 • Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Om du är medlem och har registrerat dig på Webbplatsen kan du när som helst logga in på Mina Sidor för att se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter.

 • Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften. Genom att logga in på Mina Sidor på Webbplatsen kan själv uppdatera vissa uppgifter om dig. Om du inte har registrerat dig för Mina Sidor får du hjälp genom att kontakta oss.

 • Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

 • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta oss.

Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att

Strong Body and Mind inte kommer att skicka några erbjudanden till dig.

Från och med den 25 maj 2018 har du även nedanstående rättigheter om det följer av gällande dataskyddslagstiftning.

 • Motsätta dig viss behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

 • Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 • Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

 • Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

 

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 

Mail: info@strongbodyandmind.se, Ingela Dahlén

bottom of page